Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers en Mira Coaching. Degene die zich via het inschrijvingsformulier op onze website inschrijft voor één van onze trainingen, reizen wordt verder deelnemer genoemd.

2. Wie zich inschrijft verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier gestipuleerd. De algemene voorwaarden blijven te allen tijde op de site van Mira Coaching raadpleegbaar.

3. Bij inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en Mira Coaching zodoende dat de inschrijving van de training, reis als definitief beschouwd dient te worden.

4. De deelnemer heeft het recht aan Mira Coaching mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Dit dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

5. Bij ontstentenis van het herroepen van de overeenkomst zoals in punt 4 beschreven zal de inschrijving in haar geheel als aanvaard en als definitief beschouwd worden.

6. Na verwerking van het inschrijvingsformulier zal de deelnemer, voor de training, een factuur van Mira Coaching ontvangen met vermelding van de naam van de deelnemer, het factuurnummer en het te betalen totaalbedrag. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijl interest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum op de factuur, evenals een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35€. Voor de reizen zal een  factuur ten bedrage van 30% bij bevestiging van de reis verstuurd worden en de resterende 70% zal betaald moeten worden ten laatste drie weken voor vertrek.

7. Indien de ingeschrevene haar factuur niet (tijdig) betaalt zoals gestipuleerd in punt 6, zal de deelnemer in gebreke worden gesteld een aangemaand worden om de factuur alsnog te voldoen. Indien de deelnemer in gebreke blijft zal Mira Coaching deze uit handen geven aan een incassobureau. De mogelijke kosten die dit kan meebrengen zijn voor de totale som van de deelnemer.

8. Annulering na inschrijving, na het verstrijken van de opzegtermijn zoals gestipuleerd in punt 4 en dit meer dan 12 weken voor de aanvangsdatum van de training zal de deelnemer een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn van 50% van de standaardprijs (excl. eventueel toegekende kortingen). Sluit een reis- en annulatieverzekering af. 

9. Indien de deelnemer overgaat tot annulering minder dan 12 weken voor de aanvang van de training, reis zal deze het volledige bedrag van de inschrijvingsprijs verschuldigd zijn.  

10. Overboeking naar een latere datum is slechts mogelijk wanneer dit meer dan 12 weken voor aanvang van de training gebeurt. Hiervoor rekent Mira Coaching € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan. Binnen 12 weken voor aanvang van de training wordt dit als annulering gezien en gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in punt 9. Voor de reizen gelden de annulatievoorwaarden Kriski travel.

11. Afmelden voor een training of verschuiven van de deelname naar een latere datum en dit op 12 weken of minder voor de aanvang van de training is enkel mogelijk bij uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden en dit dient schriftelijk te worden gedocumenteerd (bv.: plotseling overlijden van een direct familielid, ernstige acute ziekte, …). Mira Coaching behoudt het recht om elke situatie te beoordelen en wel dan niet akkoord te gaan met de verplaatsing van de deelname. Indien er geen akkoord kan worden gegeven, wordt het niet deelnemen aan de training als een annulering gezien zoals opgenomen in punt 9.

12. Het niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens gelijkgesteld aan een annulering zoals opgenomen in punt 9.

13. Onze trainingen/reizen zijn geenszins te zien als vervanging van een gespecialiseerde professionele en/of medicamenteuze behandeling voor mensen met een klinische stoornis en/of een persoonlijkheidsstoornis zoals gestipuleerd in de DSM-IV.

14. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Bovendien heeft de Mira Coaching een kleine verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor gevallen niet gedekt door deze polis of bij hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Mira Coaching daarvoor niet kan worden aangesproken. Vraag hierover meer informatie bij uw verzekeringsmakelaar.

15. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Belgische rechter van het gerechtelijk arrondissement Gent voorgelegd.

16. Mira Coaching wil aan haar deelnemers kwaliteit, veiligheid en zo veel mogelijk resultaat kunnen garanderen. In haar trainingen speelt groepsdynamiek een belangrijke rol om het veranderingsproces op gang te zetten. Tevens willen we elke deelnemer voldoende individuele aandacht kunnen schenken. Daarom werken wij in onze trainingen met een minimum en een maximum aantal deelnemers. Aangezien tijdens de trainingen/reizen zeer persoonlijke aangelegenheden aan bod kunnen komen, is een wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers en Mira Coaching en de deelnemers onderling van groot belang. Deelname aan de trainingen/reizen van Mira Coaching vereist dan ook engagement en inzet van elke deelnemer op volgende vlakken:

17. Iedereen behandelt de tijdens de training ingebrachte verhalen en ervaringen strikt vertrouwelijk. Wanneer Mira Coaching schendingen van deze vertrouwelijkheid vaststelt, heeft zij het recht om de betrokken deelnemer de toegang tot de lopende training te ontzeggen zonder enig recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld;

18. Mira Coaching heeft steeds het recht om een geplande training/reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald. Ook kunnen deze deelnemers zich per voorrang inschrijven in volgende trainingen/reizen.

19. De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. Mira Coaching behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen.

20. Mira Coaching behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig en kan ten allen tijden worden gewijzigd.